Click here

آرش / یک روایت

PDF خورشید به آسمان و زمین روشنی می‌بخشد، و در سپیده‌دمان زیباست. ابرها باران به نرمی می‌بارند. دشتها سبزند. گزندی نیست. شادی هست، دیگران راست. آنک البرز؛ بلند است و سر به آسمان می‌ساید. و ما در پای البرز به پای ایستاده‌ایم، و در برابرمان دشمنانی از خون ما؛ با لبخند زشت. و من مردمی را می‌شناسم که هنوز می‌گویند؛ آرش باز خواهد گشت

Tags: pdf, download, آرش, یک, روایت, pdf, بهرام بیضایی

PDF - download آرش / یک روایت

Download from mirrors

157015851588_17401705.pdf (7.6 Mb)

157015851588_17401705.zip (6.84 Mb)

157015851588_17401705.torrent